Splošni pogoji uporabe

§ 1

General provisions

1. Te določbe (v nadaljnem zapisu imenovane “Splošne določbe”) določajo pogoje za sodelovanje v podružničnem programu in pogoje za sodelovanje med subjekti za podružnični status z ASDIRECT Sp. z o.o. s svojim sedežem v mestu Łódź (90-560), ul. Karolewska 13C lok. 31, vpisano v register podjetnikov, ki ga hrani Okrožno sodišče mesta Łódź pod št. 0000349742, Industrijska registracijska številka (REGON) 121164104, Davčna številka (NIP) 5492391545, skupni kapital PLN 12,900 (v nadaljevanju kot “ASDIRECT”), in NAVIUM d.o.o., Celjska cesta 7, 3250 Rogaška Slatina, matična številka: 6407595000, davčna številka: 98806700, e-poštni naslov: autodna@autodna.si ( v nadaljevanju “NAVIUM” ) v zvezi s spletnimi storitvami, ki jih nudi ASDIRECT in NAVIUM preko spletne strani www.autodna.si (v nadaljevanju kot spletna stran “autoDNA”).

2. Cilj podružničnega programa ASDIRECT je promoviranje spletne strani autoDNA ter povečanje prodaje storitev, ki jih nudita ASDIRECT in NAVIUM preko spletne strani autoDNA.

3. Sodelovanje v podružničnem programu je prostovoljno in brezpogojno.

§ 2

Kako postati podružnični član

1. Kdo lahko sodelovanjaeluje v podružničnem programu:

a) vsaka pravna oseba ali poslovna enota s pravno sposobnostjo,

b) vsaka samozaposlena fizična oseba.

2. Sodelovanje v podružničnem programu je na voljo za poslovne enote, kot je opisano zgoraj, ki:

a) imajo spletno stran ali blog posvečn njihovi poslovni dejavnosti,

b) so se ustrezno prijavili na podružnični program preko www.afilio.autodna.si in so tako ustvarili podružnični račun (v nadaljevanju zapisano kot „Podružnični račun”),

c) so podali pravilne, točne in celostne podatke, vključno z osebnimi,

d) so sprejeli pogoje uporabe podružničnega programa ASDIRECT in NAVIUM,

e) se strinjajo, da bodo njihovi osebni podatki (kot so zapisani v točki c) tega odstavka) obdelani s strani ASDIRECT in NAVIUM,

f) so podali dodatne podatke ali dokumentacijo, ki jih je zahteval ASDIRECT in NAVIUM v obdobju, ki ga je določil ASDIRECT in NAVIUM.

3. Izpolnitev določenih pogojev ne zagotavlja podružničnega statusa in tako ne daje pravic poslovnim subjektom, kot je bilo opisano v točkah 1 in 2 za zahtevanje podružničnega statusa ali kakršne koli vrste sodelovanja z ASDIRECT in NAVIUM.

4. Odločitev za odobritev ali zavrnitev podružničnega statusa poslovni enoti je sprejeta po potrditvi prijave ter prejemom dodatnih podatkov (kjer so potrebni) s strani ASDIRECT in NAVIUM.

5. ASDIRECT in NAVIUM si pridržujeta pravico, da podružnični program zavrneta po lastni presoji.

6. ASDIRECT ali NAVIUM bo poslovne enote preko elektronskega sporočila ali preko telefona obvestil o dodelitvi podružničnega statusa.

7. S sprejemom v podružnični program odobreni subjekti pridobijo dostop do funkcij podružničnega računa, ki omogočajo, da določeno vsebino prenesejo ter jo naložijo na svojo spletno stran ali blog. To označuje pričetek sodelovanja z ASDIRECT in NAVIUM

8. Vsaka poslovna enota, ki zaprosi za status in vsaka podružnica ima lahko le en podružnični račun.

§ 3

Podružnična pogodba

1. Podružnično pogodbo bo na e-poštni naslov poslovne enote, ki ji je bil dodeljen status, poslal ASDIRECT ali NAVIUM.

2. ASDIRECT ali NAVIUM bo poslal dva podpisana izvoda pogodbe s prilogami na naslov podružnične enote. Podružnični subjekt je dolžen podpisati oba izvoda pogodbe in vse priloge ter jih na pošiljatelja ( ASDIRECT ali NAVIUM ) poslati najkasneje v roku 20 dni od prejema pogodb. Podružnična enota je k podpisani podružnični pogodbi prav tako dolžna priložiti naslednje dokumente: kopijo certifikata o vpisu v uradni državni register ali register poslovnih subjektov (AJPES), kopijo certifikata o dodelitvi davčne številke, ter kopijo certifikata o vpisu v poslovni register ali kopijo posodobljenega izpiska z državnega sodnega registra.

3. ASDIRECT in NAVIUM si pridržujeta pravico, da spremenita pogoje uporabe obračunavanja nagrad, ki temeljijo na proviziji in za spremembo mejne vrednosti prejemkov, ki so določene v aneksu št.1 v podružnični pogodbi, s tem, da nove pogoje uporabe o obračunavanju pošljejo na e-poštni naslov podružniške enote, saj jih mora o takšnih spremembah obvestiti. Določene spremembe začnejo veljati 14 dni po obvestilu, poslanem na e-poštni naslov podružnika. Podružnična enota ima pravico do prekinitve pogodbe s takojšnjim učinkom, a najkasneje v obdobju do 14 dni, saj po tem obdobju določene spremembe pričnejo veljati.

4.Podružnično pogodbegodbo bo aktiviral ASDIRECT ali NAVIUM po prejemu podružnične pogodbe s priloženimi dodatki, ki jih je podpisala podružnična enota. Od trenutka aktivacije enota pridobi dostop do naslednjih funkcionalnosti:

a) nadzorovanje števila strank, ki so kupile storitve ASDIRECT in NAVIUM preko autoDNA, ko so bile na spletno stran autoDNA preusmerjene z njihove spletne strani ali bloga,

b) nadzorovanje količine izplačila na osnovi provizij,

c) tvorbe poročil o nagrajevanju, ki temelji na proviziji,

d) izplačilo nagrade v skladu s pogoji, ki so določeni v podružnični pogodbi in njenih prilogah. Vse dokler podpisana pogodba z ustreznimi prilogami ni poslana na pošiljatelja ( ASDIRECT ali NAVIUM ), podružnična enota ne more zahtevati nagrad za sodelovanje v podružničnem programu.

§ 4

Pogoji sodelovanja

1. Podrobni pogoji sodelovanja med ASDIRECT in NAVIUM ter podružnično enoto so določeni v podružnični pogodbi, ki je podpisana s strani ASDIRECT ali NAVIUM ter podružnika.

2. Kot del sodelovanja, se podružnična enota zavezuje, da bo:

a) promovirala spletno stran autoDNA ter storitve, ki jih nudi ASDIRECT in NAVIUM – z vključevanjem povezav do vsebine autoDNA (v nadaljevanju “Povezave”) ter drugih načinov oglaševanja, ki jih prinaša ASDIRECT in NAVIUM. Metode omogočajo, da je stranka preusmerjena na spletno stran autoDNA,

b) promovirala spletno stran autoDNA ter storitve, ki jih preko le te nudi ASDIRECT in NAVIUM ter, da je v skladu s pravnimi zahtevami, pravili socialnega vedenja in dobrimi praksami,

c) bo skrbela za ugled spletne strani autoDNA ter ASDIRECT in NAVIUM,

3. Če imajo podružnične enote pravico, da takšno vsebino vključijo na druge spletne strani, ki niso njihove, to lahko storijo. ASDIRECT in NAVIUM si pridržujeta pravico, da lahko zahtevata umik teh povezav iz izbrane spletne strani.

4. Podružnične enote lahko povezave prav tako vključijo v oglase ali bannerje.

5. Podružniki se zavezujejo, da bodo o spremembi podatkov pisno ali na elektronski naslov podružničnega programa afilio@autodna.si obvestili ASDIRECT in NAVIUM najkasneje v 7 dneh od spremembe.

6. Podružniki se zavezujejo, da bodo ASDIRECT in NAVIUM pisno ali na elektronski naslov podružničnega programa afilio@autodna.si obvestili o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na prihodnje sodelovanje med izbrano podružnično enoto in ASDIRECT in NAVIUM najkasneje v 7 dneh od nastanka.

7. Podružniki se zavezujejo, da bodo najkasneje v roku 7 dni pisno ali na elektronski naslov podružničnega programa afilio@autodna.si obvestili ASDIRECT in NAVIUM o kakršnih koli težavah z dostopanjem do podružničnega bloga ali spletne strani, pričakovanemu izbrisu strani, spremembi uporabe ali zamenjavi lastništva nad podružničnim blogom ali spletno stranjo ter o kakršnih koli ovirah s preusmerjanjem entitet na spletno stran autoDNA.

8. Preusmeritev potencialnega kupca na spletno stran autoDNA mora biti izvedena skladno z zakonskimi zahtevami, pravili družbenega ravnanja in dobro prakso. S posebno pozornostjo je treba upoštevati, da oglaševanje ASDIRECT in NAVIUM preko spletne strani autoDNA ni žaljivo.

9. Preusmerjanje potencialnih strank na spletno stran autoDNA z uporabo povezave mora biti mogoče le, če potencialna stranka pritisne na izbrano polje ali zavihek na spletni strani ali blogu ali z izvajanjem drugega nemenskega dejanja, ki ga izvede potencialna ASDIRECT in NAVIUM stranka.

10. Strogo prepovedano je izvajati naslednja dejanja:

a) žaljivo pošiljanje večjih količin nezaželjene vsebine, še posebej preko e-poštnih sporočil ali z oglaševalnim materialom, ki zadeva autoDNA, s strani podružnične enote,

b) omogočanje potencialnim strankam, da dostopajo do soritev, ki jih nudi podružnična enota ali omogočanje dostopa do podružnične spletne strani ali bloga s povezavo, ki jo podaja spletna stran autoDNA ali z uporabo storitve, ki jo nudi ASDIRECT in NAVIUM preko storitve autoDNA,

c) preusmerjanje potencialnih strank na spletno stran autoDNA z podružnične spletne strani ali bloga nemudoma, ko je potencialna stranka odprla stran podružnice,

d)objavljanje oglaševalnega materiala, ki ni v skladu z zahtevami ASDIRECT in NAVIUM

e) oglaševanje spletne strani autoDNA ali storitev, ki jih nudi ASDIRECT in NAVIUM z dejanji, ki jih podružnična pogodba ne vključuje ali pisno niso odobreni s strani ASDIRECT ali NAVIUM,

f) vključevanje kakršne koli vsebine, ki lahko vodi do dejstva, da uporabniki strani verjamejo, da je podružnična enota kakor koli pravno povezana s storitvijo autoDNA; potrebna je previdnost, da podružnična enota kakor koli ne nakazuje sodelovanja s spletno stranjo autoDNA

§ 5

Nagrajevanje

1. Višina nagrajevanja, ki temelji na provizijah za podružnično enoto in pogoji odstopa so odvisni od podružnične pogodbe, ki sta jo podpisala tako podružnična enota, kot ASDIRECT ali NAVIUM.

2.Vsaka preusmeritev potencialne stranke s spletne strani ali bloga podružnične enote na spletno stran autoDNA bo zapisana na slednji strani v tako imenovani datoteki “piškotkov” podružnične enote. Količina ustrezne nagrade bo izračunana na osnovi števila obiskov, ki so bile na spletno stran preusmerjene ter v skladu s pravili, ki jih določa podružnična pogodba. Nagrada bo dodeljena le v primerih, ko je bila stranka s podružnične spletne strani preusmerjena na blog ali autoDNA ter je kupila storitev, ki jo preko autoDNA nudi ASDIRECT in NAVIUM; z največ 1 dni od dneva prve registracije. Nagrada bo izračunana na osnovi vsake storitve, ki jo stranka kupi, a ne kasneje kot 1 dni po prvi preusmeritvi s spletne strani, saj se ta podatek shrani v ustrezni datoteki “piškotkov” podružnične enote. V primeru pretečenega obdobja 1 dni bo nagrada podana le v primerih, ko je stranka pred nakupom ponovno preusmerjena na spletno stran ter je tam izvedla nakup. Nagrada bo podana za vsako prodajo stranki v obdobju 1 dni od takšne registracije na podružnični spletni strani ali blogu, saj je bila takrat ustvarjena datoteka “piškotkov”.

3. Podružnična enota lahko zahteva izplačilo nagrade, ki temelji na proviziji, ko vsota le te preseže 25.00 EUR neto.

4. Nagrada bo izplačana na bančni račun podružnične enote. Podružnična enota bo izdala račune v obdobju 21 dni na osnovi izračuna nagrade, ki je naveden v poročilu, ki je izdelano do vsakega 7. dneva v mesecu. Podružnična enota ima pravico, da izda račun za zapisano vsoto, ki je navedena v zavihku “Stanje” na podružničnem računu.

5. Podružnična enota se zavezuje, da bo NAVIUM-u račune poslala najkasneje do 7 dneva v mesecu za predhodni ali več predhodnih mesecev, ki jih zajema nagrada. Vsak račun se tvori na osnovi poročila o izračunu nagrade, katerega seštevek je zapisan v zavihku “Stanje” podružničnega računa.

6. Računi bodo poslani na NAVIUM preko e-poštnega sporočila na naslednji naslov: racuni@autodna.si ali s priporočenim pismom na sedež podjetja NAVIUM

7. Podružnična enota se zavezuje posredovati kopijo certifikata o vpisu v državni register poslovnih enot (AJPES) kopijo certifikata, ki dodeljuje davčno številko, ter kopijo certifikata o vpisu v poslovni register ali kopijo posodobljenega izpiska z državnega sodnega registra, če tako zahteva ASDIRECT ali NAVIUM.

8. Podružnična enota se zavezuje da dokumente, zapisane v predhodnem odstavku, pošlje najkasneje v 7 dneh po zahtevi s strani ASDIRECT ali NAVIUM.

9. ASDIRECT in NAVIUM si pridržujeta pravico, da zadržita izplačilo izračunane nagrade v primeru kakršnih koli dvomov, povezanih z verodostojnostjo dokumentov, poslanih s strani podružnične enote.

10. Prekinitev podružnične pogodbe med ASDIRECT in NAVIUM in podružnično enoto kot posledica krivde podružnice pomeni izgubljeno pravico do izplačila nagrade.

11. Prekinitev pogodbe s strani podružnične enote vodi do pravice, da enota zahteva izplačilo nagrade, če je le ta višja od 25.00 EUR neto.

§ 6

Pravice ASDIRECT in NAVIUM

1. ASDIRECT in NAVIUM si pridržujeta pravico, da kadar koli prekineta podružniški status izbrane enote, ali, da podružnično pogodbo prekine s takojšnjim učinkom, če:

a) ima ASDIRECT ali NAVIUM razlog za domnevo, da podružnična enota izvaja dejavnosti, ki so v nasprotju s pravnimi zahtevami, pravili socialnega vedenja ter dobre prakse ali deluje v škodo ASDIRECT ali NAVIUM,

b) podružnična enota izvaja dejanja, ki so nepravična in v nasprotju z določenimi omejitvami podružnične pogodbe,

c) podružnična enota ne izpolnjuje ali nezadostno izpolnjuje zaveze, ki jih določa podružnična pogodba,

d) je podružnična enota prenehala z izvajanjem določenih dejanj iz §1. in §2. določil ali določb s podružnične pogodbe,

e) nadaljno sodelovanje lahko vodi do slabšega ugleda ASDIRECT in NAVIUM oz. obstaja možost dvoma v pravilno delovanje ASDIRECT ali NAVIUM.

2. V zgoraj opisanih primerih je podružnična enota dolžna izbrisati neprimerno vsebino, ki je vodila do prekinitve ali opustitve podružničnega računa ali pa lahko vodi do popolne prekinitve podružnične pogodbe, ki začne veljati takoj.

3. Če podružnična enota neprimerne vsebine ne izbriše, si ASDIRECT in NAVIUM pridržujeta pravico, da enoti ne izplačata nagrade.

§ 7

Osebni podatki

1. Osebne podatke, obdelane na naši spletni strani za namene teh pogojev in določil upravlja izvajalec storitev. Vsi osebni podatki se obdelujejo v skladu s Pravilnikom o zasebnosti, objavljenem na naši spletni strani. V pravilniku o zasebnosti so navedena pravila, ki veljajo za obdelavo osebnih podatkov s strani skrbnika zaradi zagotavljanja storitve preko spletne strani. Določa podlago in obseg obdelave osebnih podatkov, pa tudi pravice oseb, katerih osebni podatki se obdelujejo. Prav tako določa uporabo piškotkov in analitičnih orodij na spletni strani. Uporaba spletnega mesta je prostovoljna, prav tako je zagotavljanje osebnih podatkov od uporabnika spletne strani, razen v primerih, določenih v Pravilniku o zasebnosti.

2. ASDIRECT ali NAVIUM bo obdelal osebne podatke subjektov, ki zaprosijo za status podružnice v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / EC (splošna uredba o varstvu podatkov).

§ 8

Prekinitev pogodbe

1. Enote, ki se prijavljajo za status podružnice imajo pravice do odsopa od sodelovanja v podružničnem programu. Za odstop mora enota o svoji odločitvi NAVIUM obvestiti preko e-poštnega sporočila, poslanega na afilio@autodna.si ali preko priporočene pošte z pisnim obvestilom o prekinitvi podružnične pogodbe, poslane na naslov sedeža podjetja NAVIUM.

2. Podružnična pogodba je lahko prekinjena v skladu s pogoji, ki jih določa.

3. Če se ASDIRECT in NAVIUM odločita za prenehanje nudenja storitev na spletni strani autoDNA, še posebej v povezavi z izbrisom spletne strani ali prenosom lastništva spletne strani na drugo enoto, bo podružnični program še isti dan prekinjen.

§ 9

Odgovornost

a) ASDIRECT in NAVIUM nista odgovorna za nezmožnost shranjevanja datoteke “piškotkov” podružnične enote, ko je bila potencialna stanka preusmerjena na spletno stran autoDNA s spletne strani ali bloga podružnice.

§ 10

Končne določbe

1. ASDIRECT in NAVIUM si pridržujeta pravico do spreminjanja omejitev. Spremembe le teh začnejo veljati takoj ob objavi na spletno stran autoDNA.

2. ASDIRECT ali NAVIUM bo svoje podružnične enote obvestil o spremembi teh določb. V primeru veljave le teh ima podružnica pravico do prekinitve pogodbe v obdobju 14 dni po uveljavi sprememb.

3. ASDIRECT in NAVIUM si pridržujeta pravico, da podružnični program kadar koli prekineta ali suspendirata.

4. V primeru kakršnih koli odstopanj med temi omejitvami ter določbami, zapisanimi v podružnični pogodbi, v veljavo stopijo primerne določbe podružnične pogodbe.

5. Morebitni spori povezani s temi omejitvami, določenimi v podružnični pogodbi, bodo razrešeni na sodišču s pristojnostjo nad sedežem NAVIUM.

6. Za vse zadeve, ki niso določene v tem zapisu, pevlada slovenski zakonik, ki se nanaša na omejitve civilnega zakonika.

V primeru neskladij med jezikovnimi različicami prevlada poljska različica.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktni obrazec.

«Vrnitev na domačo stran